Ajutorul de deces 2016

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Prin dovada se intelege orice mijloc de probă admis de lege (chitanta, factura etc.)

Beneficiaza de ajutor de deces si pensionarul sau asiguratul, caruia i-a decedat un membru de familie. Se consideră membru de familie : soţul, copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate, părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Ajutorul de deces se acordă, in baza unei cereri la care se ataseaza :

- certificatului de deces original si copie ;

- actului de identitate al solicitantului original si copie ;

- cupon de pensie al persoanei decedate/sustinatorului ;

- dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Pentru anul 2012 cuantumul ajutorului de deces a fost:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.117 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.059 lei.

Incepand cu data de 25.02.2013,  cuantumul ajutorului de deces a fost:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.223 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.112 lei.

Incepand cu data de 1.01.2014,  cuantumul ajutorului de deces a fost:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.298 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.149 lei.

Incepand cu data de 1.01.2015,  cuantumul ajutorului de deces a fost:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.415 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.208 lei.

Incepand cu data de 1.01.2016,  cuantumul ajutorului de deces este:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.681 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.341 lei.

Persoanele care pot beneficia de ajutor sunt soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricare altă persoană care dovedeşte că a suportat cheltuielile de deces. Cererea pentru acordarea ajutorului se depune, după caz, la casă teritorială de pensii sau la angajatorul asiguratului decedat.

Ajutorul se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul solicitării, după caz, de către angajator, instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj sau casă teritorială de pensii.

Ajutorul de deces se achită de către angajator (unui singur solicitant) sau, după caz, de casa teritoriala / sectorială de pensii, în termen de 24 de ore de la solicitare, cu condiţia (bineînţeles) ca cererea de acordare a ajutorului de deces să fie însoţită de toate documentele necesare pentru a justifica dreptul la primirea ajutorului de deces.

După efectuarea plăţii, angajatorul plătitor al ajutorului de deces va menţiona pe verso-ul certificatului de deces în original, menţiunea “ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila.

Ajutorul de deces poate fi solicitat de către persoana îndreptăţită în termenul general de prescripţie de 3 ani calculat de la data decesului, acesta urmând însă a fi plătit la nivelul cuvenit la data decesului şi nu la nivelul existent la data solicitării.

Neachitarea de către angajator a ajutorului de deces este sancţionată cu amendă de la 1.500 – 5.000 lei.

In cazul decesului persoanei care era angajata,  in baza unui contract de munca, ajutorul de deces se acorda de catre angajator!

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1017 din 30.12.2015 – pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 987/31.12.2015

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1017 din 30.12.2015 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată – a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 987/31.12.2015.

În temeiul art. 41 alin. (2), al art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră.

Art. 2. — (1) Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menționat în prezenta hotărâre de guvern, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracțiune.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de muncă județene și al municipiului București, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. — La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea
Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 30 decembrie 2015.
Nr. 1.017.

Cotele de contribuții sociale in 2016

- Cotele de contributie de asigurări sociale pentru 2016 sunt stipulate de Legea nr. 340/2015, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 942 din 19 decembrie 2015 ce prevede:

 • 26,3% pentru condiții normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuția individuală și 15,8% pentru contribuția datorată de angajator;
 • 31,3% pentru condiții deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuția individuală și 20,8% pentru contribuția datorată de angajator;
 • 36,3% pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă, din care 10,5% pentru contribuția individuală și 25,8% pentru contribuția datorată de angajator.

- Cotele de contributie la somaj vor fi urmatoarele:

 • 0,5% – contribuția datorată de angajatori;
 • 0,5% – contribuția individuală.

- Cotele de contributie la sănătate sunt prevazute in Legea nr. 339/2015, referitoare la bugetul de stat pentru 2016, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 941, din 19 decembrie 2015:

 • 5,5% pentru contribuția individuală;
 • 5,2% pentru contribuția datorată de angajator

- Contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate este, ca anul 2015, de 0,85%.

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2681 lei.

Cuantumul ajutorului de deces va fi de 2.681 lei în cazul asiguratului sau pensionarului (2415 lei in 2015), iar, in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces va fi în 2016 de 1.341 de lei, față de 1.208 de lei in 2015.

Ajutorul de deces 2015

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Prin dovada se intelege orice mijloc de probă admis de lege (chitanta, factura etc.)

Beneficiaza de ajutor de deces si pensionarul sau asiguratul, caruia i-a decedat un membru de familie. Se consideră membru de familie : soţul, copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate, părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Ajutorul de deces se acordă, in baza unei cereri la care se ataseaza :

- certificatului de deces original si copie ;

- actului de identitate al solicitantului original si copie ;

- cupon de pensie al persoanei decedate/sustinatorului ;

- dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Pentru anul 2012 cuantumul ajutorului de deces este:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.117 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.059 lei.

Incepand cu data de 25.02.2013,  cuantumul ajutorului de deces este:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.223 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.112 lei.

Incepand cu data de 1.01.2014,  cuantumul ajutorului de deces este:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.298 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.149 lei.

Incepand cu data de 1.01.2015,  cuantumul ajutorului de deces este:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.415 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.208 lei.

Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 961 din 30 decembrie 2014 a intrat în vigoare în 2 ianuarie 2015. Prin intermediul acestui act normativ s-a stabilit creşterea câştigului salarial mediu la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat de la 2298 de lei, cât a fost în 2014, la 2415 lei. Astfel, cuantumul ajutorului de deces creşte, în cazul asiguratului sau pensionarului,  la 2415 lei – ceea ce reprezintă o majorare de 117 lei faţă de anul 2014. Totodată, există o mărire a ajutorului de deces şi în cazul membrului de familie al asiguratului sau al pensionarului. Concret, în 2015, cuantumul este de 1208 lei cu 59 de lei mai mult decât în 2014.

Persoanele care pot beneficia de ajutor sunt soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricare altă persoană care dovedeşte că a suportat cheltuielile de deces. Cererea pentru acordarea ajutorului se depune, după caz, la casă teritorială de pensii sau la angajatorul asiguratului decedat.

Ajutorul se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul solicitării, după caz, de către angajator, instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj sau casă teritorială de pensii.

In cazul decesului persoanei care era angajata,  in baza unui contract de munca, ajutorul de deces se acorda de catre angajator!

Legea nr.12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.52 din 22 ianuarie 2015

Legea nr.12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.52 din 22 ianuarie 2015:

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art.I.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 16, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
„(5) Absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca.
(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) concediile pentru formare profesionala fara plata, acordate in conditiile art. 155 si 156.”

2. La articolul 56 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II;”

3. La articolul 92, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
„(3) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care il primeste salariatul utilizatorului, care presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar.
(4) In masura in care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luandu-se in considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de munca si care presteaza aceeasi munca sau una similara, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul utilizatorului.”

4. La articolul 145, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile.”

5. La articolul 145, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4) – (6), cu urmatorul cuprins:
„(4) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.
(5) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
(6) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.”

6. Articolul 146 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 146. – (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
(2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.”

Art. II. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) art.22 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.232/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art.23 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariate si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA

PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 20 ianuarie 2015.
Nr.12.

Legea nr. 187/2014 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2015

Legea nr. 187/2014 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2015  a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 961/30.12.2014  introducand urmatoarele prevederi aplicabile în acest an:

a) salariul mediu brut pentru anul 2015 utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale este suma de 2.415 lei;

b) cuantumul ajutorului de deces în cazul decesului asiguratului sau pensionarului este suma de 2.415 lei;
c) cuantumul ajutorului de deces în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului este suma de 1.208 lei.

Cotele contribuțiilor pentru asigurări sociale, contribuțiile la fondul de șomaj si la fondul de garantare a creanțelor sunt în anul 2015 aceleași ca și în trimestrul al IV – lea 2014, fiind prevăzute de art. 296^18 din Codul fiscal.

In anul 2015, valoarea unui punct de pensie este de 830,2 lei, actualizată cu un indice de corecție de 1,07 prevăzut în legea pensiilor.

Pensia minimă socială este în sumă de 400 lei.

Text partial:
“CAPITOLUL III   Dispoziţii finale
Art. 16. -
Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.
Art. 17. -
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.415 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.208 lei.
Art. 18. -
În anul 2015 valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei.
Art. 19. -
În anul 2015 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,07.
Art. 20. -
(1) Pentru anul 2015, cotele de contribuţii pentru asigurările sociale, asigurările pentru şomaj, asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale sunt cele prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. a), d), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Cota contribuţiei prevăzută la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2015, este suma cotelor contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2015

Hotararea Guvernului nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 5,781 lei/ora.
(2) Incepand cu data de 1 iulie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 6,225 lei/ora.

Art. 2. – Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 1.

Art. 3. - (1) Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. – La data prevazuta la art. 1 alin. (1), Hotararea Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, se abroga.

PRIM-MINISTRU, VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru dialog social, Aurelia Cristea
Ministrul finantelor publice, Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Valcov

Bucuresti, 10 decembrie 2014.

Nr. 1.091.

Calendarul ZILELOR LIBERE din 2014

Anul Nou
-  1 ianuarie – miercuri

- 2 ianuarie – joi

Paste
- 20 aprilie – duminica
- 21 aprilie – luni


Ziua Internationala a Muncii
- 1 Mai – joi

Rusalii
- 8 iunie – duminica
- 9 iunie – luni

Adormirea Maicii Domnului
- 15 august –  vineri

Sfântul Andrei
- 30 noiembrie – duminica

Ziua Națională a României
- 1 Decembrie – luni

Craciun
- 25 decembrie – joi
- 26 decembrie – vineri.

H.G. nr. 871/2013 salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 2014, publicata in M.Of. al Romaniei nr. 703 din 15.11.2013 – HOTĂRÂREA nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

H.G. nr. 871/2013 – Salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 2014, publicata in M.Of. al Romaniei nr. 703 din 15.11.2013

HOTĂRÂREA nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.

Art. 2

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 1.

Art. 3

(1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4

La data prevăzută la art. 1 alin. (1), Hotărârea Guvernului nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013, se abrogă.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu
Ministrul delegat pentru dialog social, Adriana Doina Pană
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu
p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

Cotele contributiilor sociale in 2014

In anul 2014 cotele contributiilor sociale vor avea aceeasi valoare ca in anul 2013, potrivit bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale pentru anul acesta.

Contributii la pensii

Cotele de contributie de asigurari sociale pentru 2014 vor fi, potrivit Bugetului asigurarilor sociale, aprobat prin Legea nr. 340/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 776 din 12.decembrie.2013 urmatoarele:

 • 31,3% =  conditii normale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 20,8% datorate de angajatori;

 • 36,3% = conditii deosebite de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 25,8 % datorate de angajatori;

 • 41,3% = conditii speciale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 30,8% datorate de angajatori.

Cota de contributie individuala de asigurari sociale, este inclusa si cota de 4,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Contributii la somaj

Cotele de contribuatie la somaj in 2014 cotele sunt stabilite la nivelul de:

 • 0,5% = contributia datorata de angajatori;
 • 0,5% = contributia individuala.

Angajatorii datoreaza de asemenea o contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, cuprinsa intre 0,15% – 0,85%, precum si o contributie de 0,25% pentru la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Salariul mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale

Bugetul asigurarilor sociale conceput pentru 2014 majoreaza cu 75 de lei castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, astfel, daca in 2013 acesta a fost de 2.223 de lei, in 2014 el creste pana la 2.298 lei.

In aceste conditii, si cuantumul ajutorului de deces se va majora tot pana la 2.298 lei, in cazul asiguratului sau pensionarului.

In cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces va fi in 2014 de 1.149 lei , fata de 1112 de lei, cat era in 2013.

Contributii la sanatate

Contributia la sanatate are aceeasi valoare ca si in 2013, conform bugetului de stat, aprobat prin Legea nr. 356/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 802 din 19.decembrie.2013, si anume:

 • 5,2% = cota datorata de angajatori, prevazuta la art.258 din Legea nr.95/2006;
 • 10,7% = cota datorata de persoanele prevazute la art.259 alin.(6) din Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 5,5% =  celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse.