MODEL Adeverinta de salariat pentru medicul de familie

Denumirea angajatorului ……………………………

Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoană fizică) ……….

Nr. de înregistrare la registrul comerţului ………….

A D E V E R I N Ţ Ă

Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna ………………….., CNP ……………….., act de identitate …… seria ……… nr. ……., eliberat de ………… la data de …………, cu domiciliul în ……….., str. ………………. nr. …, bl …, ap …, sectorul/judeţul ……….., are calitatea de salariat începând cu data de ………………………. si i s-a retinut si virat lunar contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoana mai sus mentionata figureaza in evidentele noastre cu urmatorii coasigurati (sot/sotie, parinti, aflati in intretinere):
1. Nume, prenume,………………………… CNP………………….
2. Nume, prenume,………………………… CNP………………….
3. Nume, prenume,………………………… CNP………………….
Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.
Numarul de zile de concediu medical de care angajatul(a) a beneficiat in ultimele 12 luni este de ……… zile, pana la data de ………………
Data,
………………….
Reprezentant legal,
……………………….

Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

- În vigoare de la 20.01.2016 -

Ministerul Sănătăţii

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Având în vedere:

– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulteriore;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– Referatul de aprobare nr. ACP 400 din 19 ianuarie 2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG/67 din 13 ianuarie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I.

Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) în cazul în care venitul realizat este mai mare faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizată în plus se va distribui proporţional pe cele 12 luni, contribuţia recalculându-se în mod corespunzător, cu luarea în considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenţa de contribuţie rămasă de achitat conform deciziei de impunere anuale se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează majorări de întârziere potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanţelor bugetare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca suma rezultată în plus să fie compensată cu obligaţia de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz. În situaţia în care suma rezultată în plus este mare şi după ce a fost compensată cu obligaţia de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu obligaţia/obligaţii de plată viitoare, suma rezultată din diferenţă poate fi restituită la cererea beneficiarului.”

2. La articolul 17 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

f) pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice.”

3. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările şi completările ulterioare, casele de asigurări de sănătate pot întocmi, lunar sau la sfârşitul perioadei de tratament, certificate de incapacitate de muncă, la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a fost primit documentul care certifică incapacitatea de muncă şi durata probabilă a acesteia emis de către medicul/instituţia din statul de tratament.”

4. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

Art. 171.

Prin excepţie de la prevederile art. 17 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 90 de zile, pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost grav afectată în urma tragicului eveniment produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti în data de 30 octombrie 2015″.

5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 18.

(1) Medicul curant din spital eliberează certificatele de concediu medical numai în ziua externării pacientului”.

6. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 20.

În situaţia în care certificatul de concediu medical se eliberează în data de 1 a lunii cu durată de 30/31 de zile, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1-30/1-31 a lunii respective”.

7. La articolul 241alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă este cea transmisă de instituţia de la locul de şedere/reşedinţă”.

8. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă pentru aceeaşi afecţiune, concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30/31 de zile calendaristice, până la 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire”.

9. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 29.

În situaţiile prevăzute la art. 26, 27 şi 28, certificatele de concediu medical se eliberează pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice numai de medicul curant din unităţile sanitare care acordă asistenţă medicală în specialităţile respective”.

10. La articolul 30, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) La externarea din spital, inclusiv pentru spitalizarea de zi, se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar în cazuri speciale, cu aprobarea medicului- şef de secţie, până la maximum 21 de zile calendaristice.

. . . . . . . . . .

(5) Medicii curanţi din unităţile sanitare cu paturi, care îngrijesc pacienţi cu TBC, SIDA, neoplazii, eliberează certificatele de concediu medical pe durata internării asiguraţilor, iar la externare pot acorda concediu medical până la 30/31 de zile calendaristice. În cazul pacienţilor cu TBC medicii au obligaţia să îndrume pacientul la cabinetul de pneumologie, la care va fi luat în evidenţă.”

11. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 32.

Persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară, beneficiază de concediu medical; certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant, cu avizul direcţiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară”.

12. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 33.

Asiguraţii care îşi pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă ţară în interes de serviciu sau în interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicul curant, cu avizul direcţiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse şi autentificate. Aceste certificate de concediu medical se pot elibera retroactiv de către medicii curanţi, în termen de maximum 5 zile de la data obţinerii avizului de la direcţiile de sănătate publică”.

13. După articolul 331 se introduce un nou articol, articolul 332, cu următorul cuprins:

Art. 332.

(1) Prevederile art. 24 nu se fac aplicabile persoanelor prevăzute la art. 32 şi 33.

(2) Durata de acordare a concediului medical şi a indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă este cea transmisă din statul de tratament.”

14. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 38.

(1) Plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au obligaţia să elibereze asiguratului adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19.”

15. La articolul 43, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, după luna a 6-a de sarcină, astfel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.”

16. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 45.

(1) Certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, care ia în evidenţă şi urmăreşte pe parcursul sarcinii gravida, până la durata maximă prevăzută de lege.

(2) Certificatul de concediu medical pentru lăuzie se eliberează de medicul curant de specialitate obstetrică- ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de medicul de familie, pentru perioade de cel mult 30/31 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lăuzie până la durata maximă prevăzută de lege se face de medicul de familie care are în urmărire lăuza.”

17. La articolul 50, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult 30/31 de zile calendaristice.”

18. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 53.

(1) Beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav cu afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară unul dintre părinţi, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau în plasament familial şi care însoţeşte copilul la tratament în străinătate”.

19. La articolul 531alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 531.

(1) Beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav care primeşte servicii medicale pe teritoriul unui stat membru în UE/SEE /Confederaţiei Elveţiene unul dintre părinţi, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau în plasament familial şi care însoţeşte copilul.”

20. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 58.

Certificatele de concediu de risc maternal se eliberează de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice, pe o durată totală de maximum 120 de zile calendaristice, în întregime sau fracţionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au născut recent sau care alăptează.”

21. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 62.

În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care s-au născut anterior ivirii acestor situaţii, se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenţie. Pentru aceste situaţii, indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate la care au dreptul asiguraţii, sunt achitate în condiţiile menţinerii concediului medical pentru aceeaşi afecţiune.”

22. La articolul 77, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 14 sau, după caz, comunicarea de respingere a plăţii prevăzută în anexa nr. 15. În termen de 60 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plăţii.”

23. La articolul 81, alineatele (2) – (9) se abrogă.

24. La articolul 88, lit. g1) se abrogă.

25. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 97.

Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezentele norme.”

26. În anexa nr. 10, la articolul 5, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

f) la a doua constatare de către casele de asigurări de sănătate a nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 4 lit. b)”.

27. Anexele nr. 16 şi 17 la norme se abrogă.

28. După anexa nr. 18 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 19, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea

ANEXĂ(Anexa nr. 19 la norme)

ANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se certifică că domnul/doamna . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . . ., are calitate de persoană asigurată pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete.

Numărul de zile de concediu medical de care persoana asigurată a beneficiat în ultimele 12 luni este de . . . . . . . . . . zile, până la data de . . . . . . . . . ., aferente fiecărei afecţiuni în parte, după cum urmează:

Cod de indemnizaţie Număr zile concediu medical în ultimele 12 luni
Reprezentant legal angajator/Preşedinte – director general,
. . . . . . . . . .

MODEL Adeverinta pentru concediu medical – valabila din 20.01.2016

ANEXĂ (Anexa nr. 19 la norme)

ANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

A D E V E R I N Ţ Ă

Prin prezenta se certifică că domnul/doamna . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . .  seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . . ., are calitate de persoană asigurată pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete.

Numărul de zile de concediu medical de care persoana asigurată a beneficiat în ultimele 12 luni este de . . . . . . . . . . zile, până la data de . . . . . . . . . ., aferente fiecărei afecţiuni în parte, după cum urmează:

Cod de indemnizaţie Număr zile concediu medical în ultimele 12 luni
Reprezentant legal angajator/Preşedinte – director general,
. . . . . . . . . .

Deducerea personala incepand cu 01.01.2016

Codul fiscal prevede, incepand cu 01.01.2016, in art. 77 – Deducere personală, urmatoarele:

“(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.

(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv, astfel:

(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 300 lei;

(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 400 lei;

(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 500 lei;

(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 600 lei;

(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.

(3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 300 lei lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în întreţinerea căruia/cărora se află aceştia.

(5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului, sunt consideraţi întreţinuţi.

(6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.

(7) Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele montane.

(8) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii”.

In temeiul Cod Fiscal valabil de la 01.01.2016 -Legea 227/2015 - pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentand deducerea personala se atribuie fiecarui contribuabil in intretinerea caruia/carora se afla acestia. Pana in 31.12.2015, numai unul dintre parinti putea beneficia de deducere pentru copilul minor, cel ce il avea declarat in intretinere, la societatea unde isi avea functia de baza.
Incepand cu 01.01.2016, ambii parinti beneficiaza de deducerea personala pentru copii minori, insa numai la functia de baza.

Ajutorul de deces 2016

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Prin dovada se intelege orice mijloc de probă admis de lege (chitanta, factura etc.)

Beneficiaza de ajutor de deces si pensionarul sau asiguratul, caruia i-a decedat un membru de familie. Se consideră membru de familie : soţul, copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate, părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Ajutorul de deces se acordă, in baza unei cereri la care se ataseaza :

- certificatului de deces original si copie ;

- actului de identitate al solicitantului original si copie ;

- cupon de pensie al persoanei decedate/sustinatorului ;

- dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Pentru anul 2012 cuantumul ajutorului de deces a fost:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.117 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.059 lei.

Incepand cu data de 25.02.2013,  cuantumul ajutorului de deces a fost:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.223 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.112 lei.

Incepand cu data de 1.01.2014,  cuantumul ajutorului de deces a fost:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.298 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.149 lei.

Incepand cu data de 1.01.2015,  cuantumul ajutorului de deces a fost:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.415 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.208 lei.

Incepand cu data de 1.01.2016,  cuantumul ajutorului de deces este:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.681 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.341 lei.

Persoanele care pot beneficia de ajutor sunt soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricare altă persoană care dovedeşte că a suportat cheltuielile de deces. Cererea pentru acordarea ajutorului se depune, după caz, la casă teritorială de pensii sau la angajatorul asiguratului decedat.

Ajutorul se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul solicitării, după caz, de către angajator, instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj sau casă teritorială de pensii.

Ajutorul de deces se achită de către angajator (unui singur solicitant) sau, după caz, de casa teritoriala / sectorială de pensii, în termen de 24 de ore de la solicitare, cu condiţia (bineînţeles) ca cererea de acordare a ajutorului de deces să fie însoţită de toate documentele necesare pentru a justifica dreptul la primirea ajutorului de deces.

După efectuarea plăţii, angajatorul plătitor al ajutorului de deces va menţiona pe verso-ul certificatului de deces în original, menţiunea “ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila.

Ajutorul de deces poate fi solicitat de către persoana îndreptăţită în termenul general de prescripţie de 3 ani calculat de la data decesului, acesta urmând însă a fi plătit la nivelul cuvenit la data decesului şi nu la nivelul existent la data solicitării.

Neachitarea de către angajator a ajutorului de deces este sancţionată cu amendă de la 1.500 – 5.000 lei.

In cazul decesului persoanei care era angajata,  in baza unui contract de munca, ajutorul de deces se acorda de catre angajator!

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1017 din 30.12.2015 – pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 987/31.12.2015

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1017 din 30.12.2015 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată – a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 987/31.12.2015.

În temeiul art. 41 alin. (2), al art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră.

Art. 2. — (1) Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menționat în prezenta hotărâre de guvern, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracțiune.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de muncă județene și al municipiului București, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. — La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea
Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 30 decembrie 2015.
Nr. 1.017.

Cotele de contribuții sociale in 2016

- Cotele de contributie de asigurări sociale pentru 2016 sunt stipulate de Legea nr. 340/2015, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 942 din 19 decembrie 2015 ce prevede:

  • 26,3% pentru condiții normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuția individuală și 15,8% pentru contribuția datorată de angajator;
  • 31,3% pentru condiții deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuția individuală și 20,8% pentru contribuția datorată de angajator;
  • 36,3% pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă, din care 10,5% pentru contribuția individuală și 25,8% pentru contribuția datorată de angajator.

- Cotele de contributie la somaj vor fi urmatoarele:

  • 0,5% – contribuția datorată de angajatori;
  • 0,5% – contribuția individuală.

- Cotele de contributie la sănătate sunt prevazute in Legea nr. 339/2015, referitoare la bugetul de stat pentru 2016, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 941, din 19 decembrie 2015:

  • 5,5% pentru contribuția individuală;
  • 5,2% pentru contribuția datorată de angajator

- Contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate este, ca anul 2015, de 0,85%.

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2681 lei.

Cuantumul ajutorului de deces va fi de 2.681 lei în cazul asiguratului sau pensionarului (2415 lei in 2015), iar, in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces va fi în 2016 de 1.341 de lei, față de 1.208 de lei in 2015.

Ajutorul de deces 2015

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Prin dovada se intelege orice mijloc de probă admis de lege (chitanta, factura etc.)

Beneficiaza de ajutor de deces si pensionarul sau asiguratul, caruia i-a decedat un membru de familie. Se consideră membru de familie : soţul, copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate, părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Ajutorul de deces se acordă, in baza unei cereri la care se ataseaza :

- certificatului de deces original si copie ;

- actului de identitate al solicitantului original si copie ;

- cupon de pensie al persoanei decedate/sustinatorului ;

- dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Pentru anul 2012 cuantumul ajutorului de deces este:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.117 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.059 lei.

Incepand cu data de 25.02.2013,  cuantumul ajutorului de deces este:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.223 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.112 lei.

Incepand cu data de 1.01.2014,  cuantumul ajutorului de deces este:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.298 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.149 lei.

Incepand cu data de 1.01.2015,  cuantumul ajutorului de deces este:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.415 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.208 lei.

Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 961 din 30 decembrie 2014 a intrat în vigoare în 2 ianuarie 2015. Prin intermediul acestui act normativ s-a stabilit creşterea câştigului salarial mediu la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat de la 2298 de lei, cât a fost în 2014, la 2415 lei. Astfel, cuantumul ajutorului de deces creşte, în cazul asiguratului sau pensionarului,  la 2415 lei – ceea ce reprezintă o majorare de 117 lei faţă de anul 2014. Totodată, există o mărire a ajutorului de deces şi în cazul membrului de familie al asiguratului sau al pensionarului. Concret, în 2015, cuantumul este de 1208 lei cu 59 de lei mai mult decât în 2014.

Persoanele care pot beneficia de ajutor sunt soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricare altă persoană care dovedeşte că a suportat cheltuielile de deces. Cererea pentru acordarea ajutorului se depune, după caz, la casă teritorială de pensii sau la angajatorul asiguratului decedat.

Ajutorul se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul solicitării, după caz, de către angajator, instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj sau casă teritorială de pensii.

In cazul decesului persoanei care era angajata,  in baza unui contract de munca, ajutorul de deces se acorda de catre angajator!

Legea nr.12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.52 din 22 ianuarie 2015

Legea nr.12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.52 din 22 ianuarie 2015:

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art.I.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 16, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
„(5) Absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca.
(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) concediile pentru formare profesionala fara plata, acordate in conditiile art. 155 si 156.”

2. La articolul 56 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II;”

3. La articolul 92, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
„(3) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care il primeste salariatul utilizatorului, care presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar.
(4) In masura in care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luandu-se in considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de munca si care presteaza aceeasi munca sau una similara, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul utilizatorului.”

4. La articolul 145, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile.”

5. La articolul 145, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4) – (6), cu urmatorul cuprins:
„(4) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.
(5) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
(6) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.”

6. Articolul 146 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 146. – (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
(2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.
(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.”

Art. II. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) art.22 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.232/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art.23 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariate si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA

PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 20 ianuarie 2015.
Nr.12.

Legea nr. 187/2014 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2015

Legea nr. 187/2014 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2015  a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 961/30.12.2014  introducand urmatoarele prevederi aplicabile în acest an:

a) salariul mediu brut pentru anul 2015 utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale este suma de 2.415 lei;

b) cuantumul ajutorului de deces în cazul decesului asiguratului sau pensionarului este suma de 2.415 lei;
c) cuantumul ajutorului de deces în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului este suma de 1.208 lei.

Cotele contribuțiilor pentru asigurări sociale, contribuțiile la fondul de șomaj si la fondul de garantare a creanțelor sunt în anul 2015 aceleași ca și în trimestrul al IV – lea 2014, fiind prevăzute de art. 296^18 din Codul fiscal.

In anul 2015, valoarea unui punct de pensie este de 830,2 lei, actualizată cu un indice de corecție de 1,07 prevăzut în legea pensiilor.

Pensia minimă socială este în sumă de 400 lei.

Text partial:
“CAPITOLUL III   Dispoziţii finale
Art. 16. -
Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.
Art. 17. -
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.415 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.208 lei.
Art. 18. -
În anul 2015 valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei.
Art. 19. -
În anul 2015 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,07.
Art. 20. -
(1) Pentru anul 2015, cotele de contribuţii pentru asigurările sociale, asigurările pentru şomaj, asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale sunt cele prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. a), d), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Cota contribuţiei prevăzută la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2015, este suma cotelor contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”