Archive of posts filed under the Sanatate category.

MODEL Adeverinta de salariat pentru medicul de familie

Denumirea angajatorului …………………………… Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoană fizică) ………. Nr. de înregistrare la registrul comerţului …………. A D E V E R I N Ţ Ă Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna ………………….., CNP ……………….., act de identitate …… seria ……… nr. ……., eliberat de ………… la data de …………, cu domiciliul în ……….., [...]

Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 – În vigoare de la 20.01.2016 – Ministerul Sănătăţii Casa Naţională de Asigurări [...]

MODEL Adeverinta pentru concediu medical – valabila din 20.01.2016

ANEXĂ (Anexa nr. 19 la norme) ANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE . . . . . . . . . . Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . A D E V E R I N Ţ Ă [...]

Ce trebuie sa cuprinda dosarul de recuperare sume de la FNUASS?

DOSARUL DE RECUPERARE SUME DE LA FNUASS trebuie sa cuprinda urmatoarele acte: A. Incepand cu medicalele aferente lunii ianuarie 2011: Cerere “tip” (2 ex.) depusa la registratura ; Copie xerox după Declaratie 112 (anexele A1 si A1.1), pentru luna/perioada pentru care se solicita restituirea + Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor………….., Concediile medicale  [...]

Comunicat CASMB – precizari privind depunerea Concediilor Medicale exemplarul 2 (roz)

Pe site-ul Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti s-a postat din data de 16.03.2011 urmatorul anunt: “In atentia agentilor economici – precizari privind depunerea Concediilor Medicale ex. 2 (roz) Exemparul 2 (roz) se depune la CAS-MB numai in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatiile platite asiguratilor(salariatilor), care depasesc suma contributiilor [...]

Modificarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate in 2011. Recuperarea sumelor aferente concediilor medicale platite de angajator, dar suportate din FNUASS. Depunerea exemplarului 2 al certificatelor de concediu medical insotit de un centralizator la Casa de Asigurari de Sanatate.

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 24.02.2011 a fost publicat Ordinul comun al ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 130/351/2011 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate [...]

Angajatorii sunt obligati sa depuna si sa transmita Casei de Asigurari Sociale de Sanatate, pana in data de 15 februarie 2011, Declaratia-Inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

S-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011 Ordinul nr. 53/25 al Ministerului Sanatatatii si al CNAS in care se stipuleaza obligatia angajatorilor de a depune si transmite Casei de Asigurari Sociale de Sanatate, pana in data de 15 februarie 2011, “Declaratia-Inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii [...]