MODEL Adeverinta de salariat pentru medicul de familie

Denumirea angajatorului ……………………………

Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoană fizică) ……….

Nr. de înregistrare la registrul comerţului ………….

A D E V E R I N Ţ Ă

Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna ………………….., CNP ……………….., act de identitate …… seria ……… nr. ……., eliberat de ………… la data de …………, cu domiciliul în ……….., str. ………………. nr. …, bl …, ap …, sectorul/judeţul ……….., are calitatea de salariat începând cu data de ………………………. si i s-a retinut si virat lunar contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoana mai sus mentionata figureaza in evidentele noastre cu urmatorii coasigurati (sot/sotie, parinti, aflati in intretinere):
1. Nume, prenume,………………………… CNP………………….
2. Nume, prenume,………………………… CNP………………….
3. Nume, prenume,………………………… CNP………………….
Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.
Numarul de zile de concediu medical de care angajatul(a) a beneficiat in ultimele 12 luni este de ……… zile, pana la data de ………………
Data,
………………….
Reprezentant legal,
……………………….

Related posts:

  1. MODEL Adeverinta pentru concediu medical – valabila din 20.01.2016
  2. Model decizie colectiva de modificare a salariului minim 2013
  3. Examenul medical la angajarea in munca. Supravegherea sanatatii lucratorilor. Medicul de medicina muncii.
  4. Facilitatile unui angajat cu contract individual de munca, daca este unicul parinte (familie monoparentala)
  5. Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Leave a Reply