MODEL Adeverinta pentru concediu medical – valabila din 20.01.2016

ANEXĂ (Anexa nr. 19 la norme)

ANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

A D E V E R I N Ţ Ă

Prin prezenta se certifică că domnul/doamna . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . .  seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . . ., are calitate de persoană asigurată pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete.

Numărul de zile de concediu medical de care persoana asigurată a beneficiat în ultimele 12 luni este de . . . . . . . . . . zile, până la data de . . . . . . . . . ., aferente fiecărei afecţiuni în parte, după cum urmează:

Cod de indemnizaţie Număr zile concediu medical în ultimele 12 luni
Reprezentant legal angajator/Preşedinte – director general,
. . . . . . . . . .

Related posts:

  1. Modificarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate in 2011. Recuperarea sumelor aferente concediilor medicale platite de angajator, dar suportate din FNUASS. Depunerea exemplarului 2 al certificatelor de concediu medical insotit de un centralizator la Casa de Asigurari de Sanatate.
  2. Examenul medical la angajarea in munca. Supravegherea sanatatii lucratorilor. Medicul de medicina muncii.
  3. Cotele de contribuții sociale in 2016
  4. Concediu fara plata pana la implinirea varstei de 2 ani pentru cei ce au optat pentru CIC de 1 an
  5. Concediul medical nu mai diminueaza durata concediului de odihna

Leave a Reply