Dosarul personal al salariatului conform H.G. nr. 500/2011

Payroll Outsourcing Services in Romania

Payroll Outsourcing Services In Romania

In M. Of. al Romaniei, Partea I, nr. 372/2011 a fost publicata H.G. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor. H.G. nr. 500/2011 se va aplica de la data de 01.august.2011 si abroga H.G. nr. 161/2006 ce reglementa registrul de evidenta electronica a salariatilor. Potrivit H.G. nr. 500/2011, angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente:

- actele necesare angajarii,
- contractul individual de munca,
- actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca,
- acte de studii/certificate de calificare,
- orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in Revisal.

La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia:

a) copii ale documentelor existente in dosarul personal;

b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

Documentele sunt eliberate in copie, certificata de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul.

Registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal) si dosarele personale ale fiecarui salariat trebuie sa se pastreze in conditii care sa fie asigurata securitatea datelor, precum si pastrarea lor indelungata si corespunzatoare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Angajatorul raspunde pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs salariatului sau oricarei alte persoane fizice sau juridice prin incalcarea acestor obligatii. Daca, din motive obiective, angajatorul se afla in imposibilitatea sa elibereze documentele mentionate mai sus, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de munca din raza caruia angajatorul isi desfasoara activitatea eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte elementele continute in registru, astfel cum a fost intocmit si transmis de catre angajator. Inspectoratul teritorial de munca in cauza elibereaza documentul, in baza registrului electronic transmis de angajator, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

Recomandam ca in dosarul personal al angajatului sa existe urmatoarele documente:

 1. Contract individual de munca
 2. Cerere de angajare
 3. Curiculum vitae
 4. Certificatul de cazier judiciar (daca e cazul – ex: gestionari – Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor; consilieri juridici – Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; angajarea persoanelor pe o functie publica – Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; medici, medici dentisti si farmacisti – Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare)
 5. Declaratie casa de asigurari de sanatate si coasigurati
 6. Declaratie persoane in ingrijire si acte doveditoare (copii certificate nastere copii, declaratie/adeverinta celalalt parinte ca nu beneficiaza de deducere, acte identitate persoane in ingrijire)
 7. Declaratie angajator principal - functie de baza sau declaratie cumul functii
 8. Copie carte de identitate/buletin identitate
 9. Copie certificat de nastere
 10. Copii dupa actele de stare civila
 11. Copii acte de studii
 12. Copii acte de calificare
 13. Fisa de aptitudini – Medic de Medicina Muncii
 14. Fisa de identificare a factorilor de risc
 15. Fisa postului
 16. Declaratie de luare la cunostinta a contractului individual de munca, fisei postului si Regulamentului Intern
 17. Acte aditionale
 18. Decizii
 19. Procese-verbale predare-primire carnet de munca:  1) la angajare (pentru angajarile ce au avut loc inainte de 31.12.2010) si 2. pr-vb predare-primire carnet de munca completat cu datele pana la 31.12.2010 (data abrogarii Decretului nr. 92/1976)

Related posts:

 1. Acte necesare angajare
 2. Ce trebuie sa cuprinda dosarul de recuperare sume de la FNUASS?
 3. Modul de calcul al indemnizatiei de detasare si drepturile salariatului detasat
 4. Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Dosarul pentru indemnizatie crestere copil 2011.
 5. REVISAL 2011 – H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor intra in vigoare incepand cu 1 august 2011

Leave a Reply