Ajutorul de deces. Cuantumul ajutorului de deces in 2011.

Payroll Outsourcing Services in Romania

Payroll Outsourcing Services In Romania

In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.
Dovada prevăzută la alin. (1) se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5). din legea pensiilor 2011;

Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se consideră membru de familie, în sensul legii:
a) soţul;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut la art. 125 alin. (3);

Daca, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit şi neachitat, potrivit legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.

Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de:
a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
b) instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
c) Casa Teritorială de Pensii, respectiv Casa de pensii Sectorială (Bucuresti), în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi VI şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.
În situaţia persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achită de casa teritorială de pensii la care se află în evidenţă.
– (1) Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta.
(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului.
(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (1) se achită la nivelul cuvenit la data decesului..

Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.
Ajutorul de deces se acorda in cuantumul prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si facut public de CPP (Casa de Pensii Publice), valabil la data decesului.
In cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt:

- cerere tip (anexa nr. 39) pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare sau cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
- certificat de deces in original si copie ;
- actul de identitate al solicitantului in original si copie ;

- acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator, in original si copie ;
- acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces ;
- certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de catre:

- angajator, in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia ;

- institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

- casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora ;

Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea “ACHITAT “, data, semnatura si stampila.

In cazul decesului pensionarului actele necesare obtinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeteana de Pensii Publice.
Indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite.
Cuantumul indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale solicitate se achita la nivelul cuvenit pentru perioada prevazuta in certificatul medical neonorat sau, dupa caz, la data decesului, inscrisa in certificatul de deces.

Cuantumul ajutorului de deces in 2011, stabilit potrivit Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010 din 28 decembrie 2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 880 din 28 Decembrie 2010, este :
a) în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.022 lei;
b) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.011 lei.

Cuantumul ajutorului de deces in 2010, stabilit potrivit Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/27 ianuarie 2010, in vigoare începând cu data de 30 ianuarie 2010 a fost:

a) în cazul decesului asiguratului sau pensionarului:  1.836  lei;

b) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 918 lei.

In anul 2009, cuantumul ajutorului de deces stabilit, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, a fost:

a) în cazul decesului asiguratului sau pensionarului:  1.702 lei;

b) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 851 lei.

Related posts:

  1. Cuantumul ajutorului de deces în 2010
  2. Precizari Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti privind prevederile Legii 263/2010 a sistemului unitar de pensii publice
  3. Cotele de contributii datorate de angajati si angajatori in 2011
  4. Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor din 01 ianuarie 2011. Cuantumul alocatiei de stat pentru copii ramane de 200 lei pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap.
  5. Conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj. Cuantumul indemnizatiei de somaj.

Leave a Reply