Modalitatea de restituire a diferenţei dintre indemnizaţii de concedii medicale si contribuţia pentru indemnizaţii. Dosarul de recuperare sume de la FNUASS.

Payroll Outsourcing Services in Romania

Payroll Outsourcing Services Romania


Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se reţin de către plătitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă.

Conf. art. 40 alin. 1 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, modificat prin O.U.G. nr. 36/2010:

- declaraţiile angajatorilor privind evidenţa obligaţiilor de plată la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii pot fi depuse la Casa de Asigurari de Sanatate în termen de 90 zile de la data la care erau în drept a fi depuse (termenul de depunere: până la data de 25 ale lunii următoare pentru luna în curs); (

- sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau se solicită de la CAS în termen de 90 de zile de la data la care erau în drept să le solicite.

În conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii nr. 526/16.05.2006 şi al Preşedintelui CNAS nr. 213/09.05.2006, pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depăşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, angajatorul va depune la compartimentul de specialitate al Casei de Asigurari de Sanatate, cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale (model).

Documente necesare la depunerea cererilor de recuperare pentru concedii medicale:

cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare; se vor completa separat cereri de recuperare pentru fiecare lună în parte;

- dovada plaţii contribuţiei pentru concedii care se va face prin copii ale ordinelor de plată aferente contribuţiei pentru concedii începând cu 1 ian.2006 sau certificat de atestare fiscală emis de ANAF-DGFP; pentru plăţile în contul unic se va face defalcarea sumelor şi se va aplica ştampila societăţii pentru conformitate cu originalul sau se ataşează copie după Declaraţia 102; în cazul achitării cu întârziere a contribuţiei, angajatorul va depune obligatoriu certificatul de atestare fiscală emis de ANAF-DGFP;

- copii ale certificatelor medicale din lunile fără cerere de recuperare, anterioare lunii pentru care este cererea şi prin care unitatea şi-a compensat o parte din contribuţia pentru concedii, pe care se va aplica ştampila societăţii pentru conformitate cu originalul;

- la certificatele medicale “în continuare” se va ataşa copia certificatului medical “iniţial”.

Dosar recuperare sume de la FNUASS:

  1. cerere “tip” (2 ex.) depusa la registratura
  2. copie xerox după Declaratie (anexele A1, A2), pentru luna/perioada pentru care se solicita restituirea;
  3. copii xerox după concediile medicale  aferente pt luna/perioada  pentru care se solicita restituirea;
  4. fişa sintetică pentru concedii şi indemnizaţii din ianuarie 2006 până în prezent de la Administraţia Financiară (Cont 439).

   Temei legal:

   - Ordonanta de Urgenta nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

   - Ordonanta de Urgenta nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268, din 26 aprilie 2010.


   Related posts:

   1. Libera alegere de catre asigurati a casei de asigurari de sanatate. Locul depunerii declaratiilor de sanatate de catre angajatori.
   2. Dispensa pentru consultatii prenatale – ore acordate si platite integral de catre angajator

   Leave a Reply