Archive of entries posted on April 2010

Modificarea Codului Muncii in martie 2010

Potrivit art. 56 alin. 1 din Codul Muncii modificat prin Legea nr. 49 din 2010, contractul individual de munca existent inceteaza de drept: a) la data decesului salariatului; b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului; d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de [...]

Contractul Colectiv de Munca la nivelul Ramurii Comert pe anul 2010 inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sub nr. 42/01/11.02.2010

A intrat in vigoare Contractul Colectiv de Munca la nivelul Ramurii Comert pe anul 2010 inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sub nr. 42/01/11.02.2010. Art. 3. – (1) Clauzele contractelor colective de munca produc efecte dupa cum urmeaza: a) pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din ramura comert pentru care s-a incheiat [...]

Model declaratie pe proprie raspundere libera alegere a casei de asigurari de sanatate si coasigurati

DECLARATIE Subsemnatul/subsemnata ________________________________________________, CNP __________________, salariat/salariata la ________________________________________, prin prezenta declar pe proprie raspundere ca datele mentionate mai jos sunt reale si corespund situatiei actuale, cunoscand faptul ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale. Ma oblig sa declar angajatorului in termen de 5 zile in cazul in care vor interveni schimbari in situatia [...]

Libera alegere de catre asigurati a casei de asigurari de sanatate. Locul depunerii declaratiilor de sanatate de catre angajatori.

Unul dintre principiile sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania este libera alegere de catre asigurati a casei de asigurari de sanatate – conform art. 208 alin.(3) din Legea 95/2006 privind reforma sanatatii. In conformitate cu dispozitiile art. 215 alin. (2) din Legea 95/2006 privind reforma sanatatii, persoanele juridice sau fizice la care isi [...]