Concediul de maternitate

Payroll Outsourcing Services Romania

Payroll Outsourcing Services Romania

gravidaConcediul de maternitate este acel concediu de care pot beneficia angajatele inainte si dupa nastere, in conditiile in care au contribuit la fondul national de asigurari de sanatate, cu plata unei indemnizatii aferente.

Beneficiarele de indemnizatie si concediu de maternitate

Asiguratele sistemului public au dreptul, pe o perioda de 126 de zile calendaristice, la concediu pentru sarcina si lauzie, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate. De aceste drepturi beneficiaza si femeile care au incetat plata contributiei de asigurari sociale, din motive neimputabile lor, dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat.

Conditii pentru a beneficia de concediu si indemnizatie de maternitate

Pentru a beneficia de concediu si indemnizatie de maternitate, asigurata trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de minim 1 luna realizat in ultimele 12 luni anterior primei zile de concediu medical inscrise in certificatul medical.
Se valorifica pentru obtinerea indemnizatiei de maternitate perioadele asimilate stagiului de cotizare in care asiguratii:
- au beneficiat de pensie de invaliditate;
- au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora.

Stagiul de cotizare si perioadele asimilate

Stagiul de cotizare se constituie din perioadele pentru care s-a achitat CCIASS (0,85%) de catre angajator, conform art. 4 si art. 7 din O.U.G. nr. 158/2005 si art. 9 din Ordinul nr. 60/32/2006 modificat si completat de ordinul nr. 830/175/2007.
Exista posibilitatea utilizarii oricarei luni de stagiu de cotizare, in ultimele 12 luni inaintea lunii de acordare a concediului de maternitate. Stagiul de cotizare necesar pentru obtinerea prestatiei de asigurari sociale pentru maternitate poate fi constituit din oricare dintre luni, in termenul de 12 luni dinaintea lunii de acordare a concediului medical de maternitate, care este inscrisa in certificatul medical emis de medicul abilitat de lege in acest sens.
In cazul contractelor de munca cu timp partial trebuie avute in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2005, care abroga alin. (3) al art. 103 din Codul muncii. Astfel, incepand cu 08.07.2005, contractele de munca cu timp partial nu mai genereaza stagiu de cotizare proportional cu timpul efectiv lucrat, ci un stagiu de cotizare intreg, indiferent de timpul efectiv lucrat.
Pot primi indemnizatie pentru maternitate beneficiara (asigurata care indeplineste conditiile prevazute pentru a primi indemnizatia) sau alte persoane:
a) reprezentantul legal sau mandatarul desemnat prin procura speciala de catre acesta (art. 39 din O.U.G. nr. 158/2005);
b) in cazul in care, pana la achitarea indemnizatiei cuvenite, salariata a decedat, indemnizatia de maternitate cuvenita pentru luna in curs si neachitata asiguratei decedate se plateste:
- sotului supravietuitor;
- copiilor;
- parintilor;
- in lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca a ingrijit-o pana la data decesului.

Durata concediului de maternitate

Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioda de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.
Trebuie retinut insa faptul ca atat concediul pentru sarcina cat si concediul pentru lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.
Prevederile O.U.G. nr. 96/2003 il obliga pe angajator sa nu permita revenirea la locul de munca a salariatei care a nascut mai devreme de 42 de zile dupa nasterea copilului. Acesta este limita minima pentru concediul pentru lauzie, iar medicul care a asistat la nastere sau medicul de familie va acorda un concediu de lauzie de cel putin 42 de zile.
O reglementare speciala vizeaza persoanele cu handicap asigurate care beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina incepand cu luna a 6-a de sarcina.
In situatia in care copilul s-a nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.

De retinut! Numai cele 42 de zile de lauzie din acest concediu sunt obligatorii, restul zilelor pot sa nu fie luate, daca acest lucru avantajeaza mamica mai mult.

Cuantumul indemnizatiei de maternitate

Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul de concediu medical.
Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.
Din fondul de salarii al angajatorului nu face parte indemnizatia pentru maternitate.
Conform art. 42 lit. a din Codul fiscal: “Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii”.

Actele necesare pentru acordarea indemnizatiei si concediului de maternitate

Concediul medical pentru maternitate se plateste in baza cererii tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale si, dupa caz, a certificatului de persoana cu handicap emis in conditiile legii.
Cererea tip pentru solicitarea drepturilor de asigurari sociale se depune la casele teritoriale de pensii:
- de catre angajatori si institutia care administreaza bugetul pentru plata ajutorului de somaj;
- de catre celelalte categorii de asigurati la data solicitarii prestatiei.
Calculul si plata indemnizatiei de maternitate se fac pe baza certificatului medical eliberat potrivit legii, care constituie document justificativ pentru plata (art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005).
Calculul indemnizatiei de maternitate si plata se fac lunar de catre angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, in cazul persoanelor care se afla in raporturi de munca sau de serviciu.
De aceea, angajata are obligatia de a prezenta in timp util certificatul medical emis potrivit legii, cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul (anexa nr. 1 din Ordinul M.S. P.C.N.A.S. nr. 233/125/2006)
Certificatele de concediu medical pentru sarcina se elibereaza pe perioade de cel mult 30 de zile (pentru luna in curs), de medicul de familie si/sau de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie care asista gravida.

Pe certificatul medical se metioneaza caracterul initial (patrat dreapta, sus), acesta putand sa se prelungeasca cu mentiunea in continuare daca nu au intervenit intreruperi, iar medicul care prelungeste concediul a eliberat si certificatul medical initial.
Certificatul de concediu medical pentru lauzie se elibereaza de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara in care a nascut femeia sau de catre medicul care a asistat nasterea sau de medicul de familie pentru perioade de 30 de zile.
Codul de diagnostic este 08 – sarcina si lauzie. In cazul concediului pentru sarcina si lauzie, certificatul medical se poate acorda si la o data ulterioara consultatiei.

Limita maxima platibila de stat pentru concediul de maternitate

Baza de calcul a indemnizatiilor pt concedii medicale  se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

Conditii pentru incetarea platii indemnizatiei de maternitate

Plata indemnizatiei inceteaza in ziua urmatoare celei in care:
- beneficiarul a decedat;
- beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;
- beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui alt stat cu care Romania nu
are incheiata conventie de asigurari sociale;
- beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui alt stat cu care Romania
are incheiata conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia
se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.

Temei legal:

Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 din 17/11/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, Capitolul IV – Concediul si indemnizatia de maternitate:

art. 10:

– alin.(1) Baza de calcul a indemnizatiilor prevazute la art. 2 se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

- alin.(2) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare sau perioade dintre cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si c), veniturile ce se iau in considerare sunt:

a) cuantumul indemnizatiilor, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c) si alin. (2);

b) salariul de baza minim brut pe tara, din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si alin. (3).

- alin.(4) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, cu respectarea prevederilor alin. (2).

- alin.(5) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare.

- alin.( (6) La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

ART. 23

(1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.
(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1), daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora.

(2) In situatiile prevazute la alin. (2), baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10.

ART. 24

(1) Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.

(2) Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.

(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.

(4) In situatia copilului nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.

ART. 25

(1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

(2) Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

CODUL  FISCAL, art. 42, Venituri neimpozabile:

Art. 42 – In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:

a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav, potrivit legii.

No related posts.

Leave a Reply